Perhe- ja jäämistöoikeus

Perhe- ja jäämistöoikeus on erityisosaamisaluettamme

Perhe- ja jäämistöoikeus on toimistomme erityisosaamisaluetta. Kun henkilö kuolee, perukirja tulee laatia kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perukirja on luettelo vainajan varoista, veloista sekä perillisistä. Hyvin laadittu perukirja palvelee myöhempää pesänselvitystä sekä johtaa siihen, että perintöverotus toimitetaan kerralla oikein. Perukirjaan tehtävillä merkinnöillä voi olla olennainen merkitys siihen, miten perintöverotus toimitetaan. Verohallinto toimittaa perintöverotuksen perukirjaan perustuvien tietojen pohjalta. Toimistomme juristit laativat säännöllisesti perukirjoja sekä järjestävät perunkirjoitustilaisuuksia.

Perukirjan laadinnan jälkeen tulee pohdittavaksi tarvittaessa osituksen, omaisuuden erottelun sekä perinnönjaon tekeminen. Mikäli perittävä oli kuollessaan avioliitossa, tulee kuolinpesän ja lesken välillä suorittaa joko omaisuuden ositus tai omaisuuden erottelu riippuen siitä, oliko puolisoilla avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Lähtökohtaisesti omaisuuden ositus, erottelu sekä perinnönjako voidaan suorittaa sovinnollisesti, kunhan osapuolet pääsevät perinnönjaosta, osituksesta tai erottelusta yhteisymmärrykseen. Toimistomme juristit laativat säännöllisesti ositussopimuksia, omaisuuden erottelua koskevia sopimuksia sekä perinnönjakosopimuksia.

Mikäli osituksesta, omaisuuden erottelusta tai perinnönjaosta ei päästä sopimukseen, tuomioistuin määrää osapuolen hakemuksesta pesänselvittäjän ja / tai pesänjakajan toimittamaan perinnönjaon. Joskus pesänselvittäjälle voi olla tarpeen sen vuoksi, että kuolinpesään kuuluvan omaisuuden laajuus on epäselvää tai esimerkiksi veloista on epäselvyyttä.

Ositusta tai omaisuuden erottelua varten voidaan määrätä ainoastaan pesänjakaja. Mikäli ositusperuste on kuolema, kuolleen puolison kuolinpesään voidaan kuitenkin määrätä myös pesänselvittäjä. Toimistomme juristit toimivat säännöllisesti tuomioistuimen määräämänä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana.

Paras tapa välttää riitaisuudet kuolinpesässä on laatia testamentti. Testamentin laadinnassa on huomioitava monia seikkoja, jotta testamentin tekijän tarkoitus varmasti toteutuu testamenttia sovellettaessa. Toimistomme juristit laativat säännöllisesti testamentteja ja auttavat tässä yhteydessä myös asiakkaitaan verosuunnittelussa.

Toimistomme palvelee edellä selostetusti monipuolisesti erilaisissa perhe- ja jäämistöoikeudellisissa asioissa. Laadimme myös monia muita asiakirjoja kuten avioehtosopimuksia sekä edunvalvontavaltakirjoja. Palvelemme myös lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa.